Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 172136

Przebudowa ulicy Słonecznej, ulicy Rolniczej w miejscowości Przyrów, ulicy Stawowej w miejscowości Smyków oraz ulicy Rzecznej w miejscowości Wola Mokrzeska

W styczniu 2016 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 27 lipca 2016 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Całkowita wartość operacji 821 293,86 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 522 589 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Nazwa zadania: "Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Słonecznej , ul. Rolniczej w miejscowości Przyrów, ul. Stawowej w miejscowości Smyków oraz ul. Rzecznej w miejscowości Wola Mokrzeska nr działki 133 k.m. 2 obręb Wola Mokrzeska, gmina Przyrów".

Celem operacji jest poprawa dostępu mieszkańców do drogi wojewódzkiej nr 786 i 793, stanowiących główny szlak komunikacyjny na terenie gminy. Ponadto realizacja operacji wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej Gminy Przyrów, a tym samym na lokalny rozwój obszarów wiejskich.

W wyniku realizacji zadania przebudowana zostanie droga o długości 1,107 km.

Grafika mająca szare tło. Z lewej strony flaga Unii Europejskiej, z prawej logo typ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz tekst: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".