Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 172139

Przebudowa ulicy Prostej w miejscowości Smyków

W styczniu 2016 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 27 lipca 2016 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Całkowita wartość operacji 183 858,30 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 116 989 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Nazwa zadania: "Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Prostej w miejscowości Smyków, gmina Przyrów nr działki 112 oraz 84 obręb Smyków".

Celem operacji jest poprawa dostępu mieszkańców do drogi wojewódzkiej nr 786, stanowiącej główny szlak komunikacyjny na terenie gminy. Ponadto realizacja operacji wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej Gminy Przyrów, a tym samym na lokalny rozwój obszarów wiejskich.

W wyniku realizacji zadania przebudowana zostanie droga o długości 0,242 km.Grafika mająca szare tło. Z lewej strony flaga Unii Europejskiej, z prawej logo typ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz tekst: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".