Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 172137

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Przyrów

W styczniu 2016 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 27 lipca 2016 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Całkowita wartość operacji 731 940,40 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 465 733 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Nazwa zadania: "Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów".

Celem operacji jest przebudowa drogi gminnej Nr 699006S na odcinku 0,618 km wraz zatoką parkingową. Droga zapewni dojazd do cmentarza. Realizowana w ramach niniejszej operacji przebudowa drogi zdecydowanie poprawi infrastrukturę drogową gminy Przyrów, a tym samym wpłynie na lokalny rozwój obszarów wiejskich. Obecnie na ul. Ogrodowej występuje zniszczona nawierzchnia żwirowa (szerokość 5 m), brak odwodnienia, pobocza gruntowe oraz brak utwardzonych zjazdów do posesji. Realizowana przebudowa spowoduje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi tj. jezdnia o szerokości 5 m. o utwardzonej nawierzchni bitumicznej, obustronne krawężniki, zatoka parkingowa, utwardzone zjazdy do posesji, odwodnienie drogi.

W wyniku realizacji zadania przebudowana zostanie droga o długości 0,618 km.

Grafika mająca szare tło. Z lewej strony flaga Unii Europejskiej, z prawej logo typ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz tekst: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".