Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 172137

Przebudowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Przyrów

W styczniu 2016 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 27 lipca 2016 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Całkowita wartość operacji 86 763,73 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 55 207zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Nazwa zadania: „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Nadrzecznej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów”

Celem operacji jest poprawa dostępu mieszkańców do drogi wojewódzkiej nr 793, stanowiącej główny szlak komunikacyjny na terenie gminy. Ponadto realizacja operacji wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej Gminy Przyrów, a tym samym na lokalny rozwój obszarów wiejskich.

W wyniku realizacji zadania przebudowana zostanie droga o długości 0,086 km.

Obraz przedstawia flagę Unii Europejskiej oraz logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Galeria: