Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 169762

Informacje ogólne

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina. Wyłoni ona w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości, także od Ciebie. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikająca ze stawki podstawowej, określonej przez gminę, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni obowiązkowo zapłacą mniej. Dzięki temu „oszczędnym” przestanie „opłacać się” porzucanie odpadów na dzikich wysypiskach lub spalanie ich w piecach.

 • gmina ustala opłatę za śmieci posegregowane i zmieszane. Za odpady posegregowane stawka będzie niższa;
 • firma, wybrana w przetargu przez gminę, odbierze każdą ilość śmieci: zmieszanych i posegregowanych;
 • osoby indywidualne, mieszkające w domach jednorodzinnych nie będą już podpisywać umów z firmami na odbiór śmieci. Obowiązek zapewnienia wywozu odpadów przejmie gmina;
 • gmina będzie odpowiedzialna za to, aby wybrana w przetargu firma przekazała jak najwięcej śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej – na wysypisko;
 • powstaną nowoczesne zakłady do przetwarzania odpadów;
 • wszyscy będziemy mogli żyć w czystszym i bardziej przyjaznym środowisku.

Od 5 marca 2013 r. ułatwienia we wprowadzaniu nowego systemu odbioru śmieci

5 marca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki zmianom gminy będą mogły bardziej elastycznie dopasować swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Zyskają bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci.

Do końca 2012 r. gminy miały obowiązek ustalić stawki opłat za odbiór odpadów. Mogły wybrać jeden z czterech sposobów ich naliczania: od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, od powierzchni nieruchomości, od ilości zużytej wody lub za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa). Teraz możliwy będzie wybór różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w wodociągi stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części - według innej, bardziej odpowiedniej metody).

Nowe przepisy zakładają też możliwość różnicowania przez gminy opłat za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe. Nowością jest także możliwość złożenia drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłat za wywóz śmieci, w której należy wskazać, czy odpady będą segregowane (a przez to opłaty niższe) czy nie. Ponadto zmodyfikowane przepisy przewidują, że gmina będzie mogła przejąć na siebie od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia ich posesji w pojemniki i worki na śmieci oraz utrzymywania koszy w odpowiednim stanie. Dodatkowe koszty gmina pokryje z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

Co powinieneś zrobić?

Przekaż do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dostarczy Ci ją gmina, wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty.

W przypadku mieszkańców bloków i domów wielorodzinnych to spółdzielnia, wspólnota lub administrator może złożyć deklarację w ich imieniu. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym musisz to zrobić osobiście. Pamiętaj także o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości. Warunki wypowiedzenia sprawdź w treści umowy, którą zawarłeś. W przeciwnym razie może się okazać, że połowy tego roku za odbiór odpadów będziesz musiał zapłacić zarówno gminie, jak i podmiotowi, z którym wiąże Cię umowa. Szczególnie, że niektóre z umów mają kilkumiesięczny okres wypowiedzenia.

Jeśli masz zawartą indywidualną umowę na odbieranie śmieci, to do 1 lipca 2013 r. jesteś zwolniony z ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami. Kopię takiej umowy musisz dołączyć do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyślesz do gminy.

Jakie są obowiązki gminy?

Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na wysypiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Firma bądź firmy, które będą odbierały i zagospodarowywały śmieci na terenie gminy zostaną wybrane w drodze przetargu. Sąsiadujące domy będzie obsługiwać jedna firma, co obniży koszty transportu.

Wyłonione w przetargu firmy zaczną odbierać od mieszkańców odpady każdej wielkości i każdego rodzaju lub zorganizują wraz z gminą punkty ich zbiórki.

Jak będą wyliczane stawki opłat?

To rada gminy zadecyduje, jak często i w jaki sposób będziemy płacić za wywóz odpadów. Gminy:

 • uchwalą lokalne regulaminy utrzymania czystości porządku,
 • wyznaczą stawki opłat oraz zasady ich ponoszenia,
 • przeprowadzą kampanie informacyjne dla mieszkańców.

Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona do gminy. Za te pieniądze będzie ona finansować przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę całego systemu.

Rada gminy zdecyduje o wysokości opłaty za wywóz śmieci i sposobie jej wyliczania, wybierając jeden z czterech możliwych sposobów:

 • liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość,
 • powierzchnia nieruchomości,
 • ilość zużytej wody,
 • od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby wykorzystanych pojemników ze śmieciami oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czy możliwe jest zmniejszenie opłaty?

Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego warto sortować śmieci!

Jak segregować odpady ?

Nieruchomości zostaną wyposażone w kubeł na odpady zmieszane i trzy worki na odpady zbierane selektywnie.

Do każdego z nich przypisany jest jeden kolor, który określa jego zawartość i tak:

 • NIEBIESKI POJEMNIK NA PAPIER:

  należy wrzucać: papier piśmienny, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, książki, opakowania tekturowe, kartony, tekturę falistą.

  nie należy wrzucać: papieru samokopiującego, rachunków, faktur, kalki, zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach, papieru woskowanego, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, ubrań.

 • ŻÓŁTY POJEMNIK NA TWORZYWA SZTUCZNE

  należy wrzucać: zgniecione i puste butelki po napojach, zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po napojach, kartony po mleku i napojach, torebki, folie, worki, reklamówki;

  nie należy wrzucać: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po olejach spożywczych i silnikowych, części samochodowych, mebli i ich części, jednorazowych naczyń, sprzętu AGD.

 • ZIELONY POJEMNIK NA SZKŁO

  należy wrzucać: butelki ze szkła po napojach, słoiki (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek).

  nie należy wrzucać: szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków, luster, kineskopów, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, opakowań po lekach, termometrów.

 • KUBEŁ NA ODPADY ZMIESZANE 

  należy wrzucać: wszystkie odpady komunalne niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej, artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe i podpaski, odpady kuchenne, wystudzony popiół.

  nie należy wrzucać: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, świetlówek i żarówek energooszczędnych, zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych, opakowań po farbach i rozpuszczalnikach, gruzu.

Źródło:http://naszesmieci.mos.gov.pl