Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 172139

Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów

W maju 2018 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, za pośrednictwem LGD- Stowarzyszenia ,,Partnerstwo Północnej Jury”, wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, na operację pn: "Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów".

Całkowita wartość operacji wynosi: 277 784,94 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 94 169,00 zł, tj. 33,90% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Celem operacji jest wielokierunkowy rozwój obszaru, poprzez rozwój rynków zbytu. Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie rozwijania rynków zbytu, produktów i usług lokalnych. W efekcie czego zwiększy się liczba wystawców i poszerzy możliwość zbytu produktów lokalnych oraz osób zainteresowanych ich zakupem.

W wyniku realizacji zadania, zostanie utworzony jeden lokalny rynek zbytu, który poszerzy możliwość zbytu produktów lokalnych, przez wystawców korzystających z rynku lokalnego.

Grafika mająca szare tło. Od lewej strony flaga Unii Europejskiej, logotyp z napisem Leader, logo Partnerstwa Północnej Jury, logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz tekst: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"