Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 172136

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów - ul. Szkolna

W  dniu 9 marca 2021 r. w miejscowości Panki, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Na  zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Szkolna.

Całkowita wartość operacji 281 269,40 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 152 200 zł, tj.  do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez zwiększoną liczbę odbiorców korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej”.

W wyniku realizacji operacji zostanie wykonane 0,595 km kanalizacji zbiorczej.

Grafika mająca szare tło. Z lewej strony flaga Unii Europejskiej, z prawej logo typ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz tekst: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".