Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 172139

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice

W lutym 2017 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 6 listopada 2017 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Całkowita wartość operacji 3 568 882,59 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 1 998 418,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice”.

W wyniku realizacji operacji nastąpi znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie głównych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych; zwiększenie liczby odbiorców korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej; realizacja celu wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia mieszkańców terenów objętych zadaniem.

Wskaźnikiem realizacji operacji będzie wykonanie systemu kanalizacji zbiorczej w ilości 4,7km.

Grafika mająca szare tło. Z lewej strony flaga Unii Europejskiej, z prawej logo typ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz tekst: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".