Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 181848

XXIV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 20 września (poniedziałek) 2021 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXIV sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXII i XXIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Wręczenie decyzji Wójta Gminy Przyrów w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia, dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 8. Informacja Wójta o sposobie o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – referent Dyrektor ZSP w Przyrowie – Halina Trojak, Dyrektor NSP – Regina Deska.
 10. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie.
 11. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy – referent Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu.
 12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok – referent Dorota Wojciechowska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złoty Potok – referent Robert Deska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej – referent Joanna Nowakowska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów” – referent Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki.
 19. Komunikaty i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.