Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 172143

XXII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 10 czerwca (czwartek) 2021 roku o godz. 11:00 XXII sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu XXI sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przyrów:
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Przyrów za rok 2020 – referent Wójt Robert Nowak.
  2. debata nad raportem o stanie Gminy Przyrów za rok 2020 – zgodnie z wymogami określonymi  w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713);
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przyrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2020 rok.
 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska;
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu – referent Elżbieta Ślęzak-Zawadzka;
  3. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu w 2020 roku – Przewodniczący komisji stałych;
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – referent Elżbieta Ślęzak-Zawadzka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego – referent Elżbieta Ślęzak-Zawadzka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – referent Iwona Kremblewska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – referent Iwona Kremblewska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – referent Iwona Kremblewska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr 178/XXIX/10 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 lipca  2010r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu – referent Iwona Kremblewska.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w Gminie Przyrów – referent Iwona Kremblewska.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przyrów – referent Robert Deska.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przyrów na lata 2021-2025 – referent Robert Deska.
 23. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 24. Informacja z działalności instytucji kultury za 2020 rok – referent Dyrektor GOK-u Dariusz Grabowski.
 25. Komunikaty i wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad.