Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 169762

XXI sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 6 maja (czwartek) 2021 roku o godz. 12:00 XXI sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2021/2022 – referent Dorota Wojciechowska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie – referent  Anna Kowalska-Fert.
 11. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej – referent Iwona Kremblewska.
 12. Komunikaty i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.