Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 169762

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Przyrów w 2021 roku

Wójt Gminy Przyrów ogłasza kolejny nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Przyrów przy udziale środków z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Katowicach.

W przypadku niezakwalifikowania wniosku Gminy Przyrów do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Zadanie będzie obejmować  koszty pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Nie będzie  natomiast obejmować  demontażu pokryć azbestowych oraz zakupu i montażu  nowych pokryć dachowych.

Wnioski można składać  w terminie: od 12 kwietnia do 7 maja  2021r.

Do wniosku  należy dołączyć:

  • kolorowe zdjęcie zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem  zawierającym dokładny adres,
  • informację o wyrobach zawierających azbest,
  • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  • w przypadku, gdy prawo własności do nieruchomości posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych  z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wzory wniosków  do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną prosimy o składanie wniosków drogą mailową na adres: przyrow@przyrow.pl lub przez skrzynkę podawczą znajdującą się na parterze budynku Urzędu Gminy w Przyrowie.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o kontakt telefoniczny: 34 3554 120 w. 40 lub mailowy: srodowisko@przyrow.pl.

Wójt Gminy Przyrów  
mgr inż. Robert Nowak

 Grafika mająca szare tło, przedstawiająca procedure składania wniosku o odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Przyrów. Grafika przedstawia zdjęcia, kolejno od lewej płyty azbestowe faliste, płyty azbestowe płaskie, wzór wyliczenia powierzchni płyty azbestowej, paleta drewniana, płyty azbestowe złożone na palecie, wzór wniosku do wypełnienia. Na grafice umieszczono następujący tekst: 1. zdemontowane pokrycie dachowe zawierające azbest np.: płyty eternitowe faliste, płyty płaskie; 2. Zmierz powierzchnię jednej płyty,  przyjmij, że 1 m2 płyty to 15 kg; 3. Policz ilość płyt – otrzymasz ilość płyt w [m2] i całkowitą wagę płyt w [kg]; 4. Złóż płyty w jednym miejscu (najlepiej na palecie drewnianej); 5. Zrób kolorowe zdjęcie złożonych płyt - koniecznie dołącz je do wniosku!; 6. Wypełnij wniosek i złóż w Urzędzie Gminy.

Pliki do pobrania: