Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 181841

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe dostępne w CEIDG

Ministerstwo Rozwoju informuje, że z dniem 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące publikacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydawanych przez izbę rzemieślniczą.

Od 1 października 2020 r. wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski zostaną obligatoryjnie objęte wpisem o posiadanych kwalifikacjach rzemieślniczych. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października br., informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji rzemieślniczych jest dokonywana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wpis w CEIDG - weryfikacja i potwierdzenie posiadanego tytułu dokonywane jest przez izby rzemieślnicze, które będą przekazywać informacje w tym zakresie do CEIDG.