Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 155552

Zakończenie realizacji projektu

W dniu 30.06.2015r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów we współpracy z partnerem projektu Gminą Przyrów zakończyło realizację projektu w ramach umowy UDA-POKL.09.01.02-24-062/14-00 pn.” Popatrzmy w Przyszłość”.

Projekt był realizowany od 01.08.2014r. w Niepublicznych Szkołach Podstawowych w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych)