Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 152128

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obraz przedstawia logo segregacji odpadów
Zgodnie z uchwałą Nr XI/60/2019 Rady Gminy Przyrów ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Nowe stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku)
 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mieszkańcy

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomośc oraz stawki opłaty:

 • odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
 • mieszkańcy nie wypełniający obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 45 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne

Dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe), wykorzystywanych jedynie przez część roku ustalona została ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - 120 zł za rok;
 • właściciele nieruchomości nie wypełniający obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 240 zł za rok (według stawki opłaty podwyższonej).

Podmioty gospodarcze

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości niezamieszkanych (podmioty gospodarcze) jest zależna od wielkości pojemnika lub worka:

Wielkość pojemnika / worka Selektywnie Nie selektywnie
120 l 16 zł 48 zł
240 l 32 zł 96 zł
1100 l 54 zł 162 zł

Częściowe zwolnienie z opłaty

Dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - 3 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości.


Terminy i sposób wnoszenia opłat

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie:

 • do 31 marca każdego roku z dołu,
 • do 30 czerwca każdego roku z dołu,
 • do 30 września każdego roku z dołu,
 • do 31 grudnia każdego roku z dołu.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

 • gotówką w pokoju Nr 1 Urzędy Gminy Przyrów
 • przelewem na rachunek bankowy Urządu Gminy Przyrów
  KBS O/Niegowa F/Przyrów Nr 46 8591 0007 6330  0926 0013 0096

Pliki do pobrania: