Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 121475

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą Nr 150/XXIV/2014 Rady Gminy Przyrów ustalone zostają nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

(Nowe stawki obowiązują od dnia 1 kwietnia 2014 roku.)

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
 • 17 złotych (słownie: siedemnaście złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,
 • 27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
 • 37 złotych (słownie: trzydzieści siedem złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
 • 34 złote (słownie: trzydzieści cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3osób,
 • 54 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
 • 74 złote (słownie: siedemdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/101/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 8 lipca 2016 r. ustalone zostają następujące terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przyrów zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

 1. do 31 marca każdego roku z dołu,
 2. do 30 czerwca każdego roku z dołu,
 3. do 30 września każdego roku z dołu,
 4. do 31 grudnia każdego roku z dołu.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać gotówką w pokoju Nr 1 Urzędy Gminy lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Przyrów
KBS O/Niegowa F/Przyrów Nr 46 8591 0007 6330  0926 0013 0096

Pliki do pobrania: