Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 115755

Gminny Zakład Komunalny

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZYROWIE

Obrazek przedstawia Herb Gminy Przyrów
 

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

parter, pokój nr 1

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 31

zuk_przyrow@wp.pl

 

 

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

 

Numer rachunku bankowego:

KBS O/Niegowa F/Przyrów 23 8591 0007 0330 0926 0563 0001

 

Kierownictwo Zakładu:

 • Kierownik Zakładu Mirosław Czarnecki
 • Główna księgowa  - Małgorzata Pluta
 • Księgowa ds. fakturowania i rozliczeń  - Sylwia Radło
 

Wysokość stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców  wyszczególnienie  jednostka miary  netto brutto
01.07.2018 do 30.06.2019
1 Gospodarstwa domowe i odbiorcy przemysłowi dostarczenie wody zł/m3 3,36 3,63
2 Gmina za wodę pobraną na cele ppoż oaz do zraszania ulic dostarczenie wody zł/m3 3,36  
3 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy opłata abonamentowa odbiorca/miesiąc 2,3 2,48
 ŚCIEKI   01.07.2018 do 30.06.2019
4 Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi odprowadzenie ścieków zł/m3 3,8 4,1
5 Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi opłata abonamnetowa odbiorca/miesiąc 1,6 1,73

Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został utworzony uchwałą Rady GminyNr 60/X/95z dnia 24.06.1995 r.

Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego obejmuje:

 • bieżące zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie, zleconym przez Gminę: dostarczanie wody, utrzymanie urządzeń zaopatrzenia w wodę i produkcję wody;
 • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 • zapewnienie należytego stanu technicznego i sanitarno-porządkowego dróg gminnych;
 • realizację zadań inwestycyjnych, związanych z wykonywaniem remontów i inwestycji, służących do produkcji wody i zaopatrzenia w wodę, zleconych przez Gminę;
 • wykonywanie usług budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowych i przyłączy zamawianych przez inwestorów, którymi są osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina;
 • wykonywanie zadań remontowo-budowlanych na gminnych obiektach, zlecanych przez Gminę;
 • wykonywanie wszelkich zadań z zakresu gospodarki komunalnej, zleconych przez Gminę.
 • Wykonywanie napraw, remontów i modernizacji dróg i mostów
 • inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi