Gmina Przyrów

Gminny Zakład Komunalny

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZYROWIE

Obrazek przedstawia Herb Gminy Przyrów
 

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

parter, pokój nr 1

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 31

zuk_przyrow@wp.pl

 

 

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

 

Numer rachunku bankowego:

KBS O/Niegowa F/Przyrów 23 8591 0007 0330 0926 0563 0001

 

Kierownictwo Zakładu:

 • Kierownik Zakładu Mirosław Czarnecki
 • Główna księgowa  - Krystyna Woźnica
 • Księgowa ds. fakturowania i rozliczeń  - mgr Joanna Nowakowska
 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary
netto z VAT
1. Gospodarstwa domowe i odbiorcy przemysłowi cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,30 3,56 zł/m3
2. Gmina za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,30 - zł/m3
3. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy stawka opłaty abonamentowej 2,30 2,48 odbiorca/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odbieranie ścieków

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary
netto z VAT
1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 ścieków odebranych 3,74 4,04 zł/m3

Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został utworzony uchwałą Rady GminyNr 60/X/95z dnia 24.06.1995 r.

Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego obejmuje:

 • bieżące zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie, zleconym przez Gminę: dostarczanie wody, utrzymanie urządzeń zaopatrzenia w wodę i produkcję wody;
 • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 • zapewnienie należytego stanu technicznego i sanitarno-porządkowego dróg gminnych;
 • realizację zadań inwestycyjnych, związanych z wykonywaniem remontów i inwestycji, służących do produkcji wody i zaopatrzenia w wodę, zleconych przez Gminę;
 • wykonywanie usług budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowych i przyłączy zamawianych przez inwestorów, którymi są osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina;
 • wykonywanie zadań remontowo-budowlanych na gminnych obiektach, zlecanych przez Gminę;
 • wykonywanie wszelkich zadań z zakresu gospodarki komunalnej, zleconych przez Gminę.
 • Wykonywanie napraw, remontów i modernizacji dróg i mostów
 • inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi