Gmina Przyrów

XXI sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 03 listopada 2017 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXI sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10/III/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych  Żydowskich.
 15. Komunikaty i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.