Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 155551

XVI sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 24 listopada (wtorek) 2020 roku o godz. 13:00 XVI sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XV sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych – referent Justyna Pelikan.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów – referent Robert Deska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referent Robert Deska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wraz z późniejszymi zmianami – referent Robert Deska.
 15. Komunikaty i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.