Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 176656

XV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 22 września (wtorek) 2020 roku o godz. 13:00 XV sesję Rady Gminy w Przyrowie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XV sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
 5. Wręczenie decyzji Wójta Gminy Przyrów w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia, dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 8. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 9. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie.
 10. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy – referent Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu.
 11. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/82/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów – referent  Justyna Pelikan.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok – referent Dominika Kier.
 18. Komunikaty i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.