Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 100798

USUWANIE AZBESTU W GMINIE PRZYRÓW W 2018 r

Szanowni mieszkańcy

Uprzejmie informujemy mieszkańców posiadających zdemontowane pokrycia dachowe z płyt azbestowych (eternitu), że Gmina Przyrów planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący dofinansowania zadań z zakresu utylizacji azbestu w 2018 roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, WFOŚiGW w Katowicach podpisze z Gminą stosowną umowę.

Wykonawcą zadania na terenie gminy będzie  firma wybrana  przez urząd w drodze przetargu.
Zadanie będzie obejmować  koszty pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, nie będzie  natomiast obejmować  demontażu pokryć  azbestowych oraz zakupu  i montażu  nowych pokryć dachowych.

Wnioski można składać  w terminie od 01 MARCA  do 31 MARCA 2018 roku  w Urzędzie Gminy Przyrowie,  pokój Nr 16 - sekretariat.

Do wniosku  należy dołączyć:

  • kolorowe zdjęcie zdemontowanego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem  zawierającym dokładny adres.

Wzory wniosków  do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Przyrów www.przyrow.pl oraz w pokoju  nr 14 w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy  w Przyrowie (tel.34/3554120;23 wew. 40).

Wójt Gminy Przyrów  
mgr inż. Robert Nowak

Pliki do pobrania: