Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 104142

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów

Wójt Gminy Przyrów informuje, że Gmina Przyrów przystępuje do realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów”

W ramach Programu Gmina Przyrów zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Planuje się, że Program będzie realizowany w latach 2018-2021 w zależności od pozyskanych środków.

Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których:

  • nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
  • przed 2020 r. nie zostanie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków (obszary poza aglomeracją).

Warunkiem koniecznym do udziału w Programie będą:

  • złożenie w wyznaczonym terminie deklaracji przystąpienia do projektu,
  • przekazanie Gminie Przyrów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i drenażu,
  • odpowiednie warunki terenowe i hydrologiczne określone na podstawie badań geologicznych.

Właściciel nieruchomości zobowiązany zostanie do:

  • zabezpieczenia 10% środków niezbędnych do realizacji zadania,
  • utrzymania wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków w ruchu oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, m. in. kosztów energii elektrycznej, kosztów usuwania osadów i innych,
  • zachowania i utrzymania trwałości inwestycji przez okres min. 5 lat od dnia zakończenia robót budowlanych.

Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są zamieszkane.

Szczegółowe warunki realizacji zadania, jak również obowiązki stron zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Przyrów a właścicielami nieruchomości. Umowa zostanie podpisana po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.

Dodatkowych informacji na temat programu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami – pokój nr 14, I piętro budynku Urzędu Gminy Przyrów, tel. 34 3554120 wew. 39 i 40, gdzie można uzyskać wzory dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w programie (deklaracja, oświadczenie).

Wzory dokumentów dostępne są również na stronach internetowych Gminy Przyrów:

Deklaracje wraz z oświadczeniem przyjmowane będą od mieszkańców w terminie do 10.11.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Przyrów, II piętro, pokój nr 16.

Treść „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów” stanowi załącznik do Uchwały nr XXV/189/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Pliki do pobrania: