Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 155550

Ogłoszenie o naborze do projektu „Razem łatwiej - program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów”

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zaprasza do udziału w projekcie pn. "Razem łatwiej - program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów".

Do udziału w projekcie organizator zaprasza osoby:

  • zamieszkujące na terenie miasta Częstochowa  lub  powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego,
  • osoby powyżej 65 roku życia,
  • z chorobą nowotworową i/lub inną chorobą przewlekłą,
  • nie mające możliwości skorzystania ze wsparcia publicznego na usługi zdrowotne świadczone  w ramach projektu oraz na zakup/ wypożyczenie sprzętu medycznego,
  • posiadające status osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoba potrzebująca wsparcia ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia.

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 r. - 30.09.2022 r.

Więcej informacji dostępne na stronie www.hospicjumczestochowa.pl oraz pod numerem telefonu: 791 314 690.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.