Gmina Przyrów

Obniżenie opłaty za wymianę prawa jazdy

W nawiązaniu do podjętej w dniu 22 czerwca 2017 roku uchwały nr XXIV/181/2017 Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie obniżenia opłaty za wymianę prawa jazdy informuję, że Wojewoda Śląski w dniu 27 lipca 2017 roku  w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność wspomnianej uchwały.

Rada Powiatu przedmiotową uchwałą postanowiła zmniejszyć opłatę za wymianę dokumentu prawa jazdy o kwotę 40 zł osobom, które są obowiązane ubiegać się o wydanie tego dokumentu z powodu zmian stanu faktycznego w zakresie adresu kierującego pojazdami spowodowanych zmianą nazwy ulic wskutek zastosowania art. 6 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 744).
Przepis art. 18a ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.978 z późn. zm.) zawiera upoważnienie dla rady powiatu  do podjęcia uchwały zmniejszającej opłatę za wydanie prawa jazdy lub zwolnienie od jej uiszczenia osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie tego dokumentu w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, spowodowana została zmianami administracyjnymi.
Powyższy przepis nie znajduje jednak zastosowania do przypadku wymiany prawa jazdy w sytuacji zmiany adresu kierującego pojazdami, gdy ta zmiana adresu wystąpiła w trybie i na zasadach określonych w art. 6 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Ustawodawca w art. 5 ust 2. ww. ustawy wyraźnie wskazał, że zmiana nazwy ( w tym zmiana nazwy ulicy) dokonana na tej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a zatem nie istnieje obowiązek wymiany dokumentów zawierających adres z dotychczasową nazwą ulicy.

Pliki do pobrania: