Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 100798

INFORMACJA O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO ORAZ O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie  wyższe.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w gminach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego oraz w mieście Częstochowa należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 203 w godzinach urzędowania (7.30 - 15.30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa do dnia 15 marca 2018 r. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu  wyborczego).

  1. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

    Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia
    kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

    WZÓR ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:

Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzoną za zgodność kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie  nadzorowanej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 dnia od ogłoszenia niniejszej informacji, tj. w terminie do dnia 15 marca 2018 r. włącznie.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt 3, pozostaną w Delegaturze bez rozpatrzenia.

Proszę o dopisanie do zgłoszenia numeru telefonu kontaktowego

2. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce  zatrudnienia.

3. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców gminy objętej zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie dotyczy urzędników wyborczych miasta na prawach  powiatu.

4. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

5. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

6. Liczba urzędników, którzy zostaną powołani w poszczególnych gminach, przedstawia się  następująco:

L.p.

Gmina

Liczba urzędników wyborczych

powiat częstochowski

1

Blachownia

2

2

Dąbrowa Zielona

2

3

Janów

2

4

Kamienica Polska

2

5

Kłomnice

2

6

Koniecpol

2

7

Konopiska

2

8

Kruszyna

2

9

Lelów

2

10

Mstów

2

11

Mykanów

2

12

Olsztyn

2

13

Poczesna

2

14

Przyrów

2

15

Rędziny

2

16

Starcza

2

powiat kłobucki

1

Kłobuck

4

2

Krzepice

2

3

Lipie

2

4

MiedŸno

2

5

Opatów

2

6

Panki

2

7

Popów

2

8

Przystajń

2

9

Wręczyca Wielka

2

powiat lubliniecki

1

Lubliniec

4

2

Boronów

2

3

Ciasna

2

4

Herby

2

5

Kochanowice

2

6

Koszęcin

2

7

Pawonków

2

8

WoźŸniki

2

powiat myszkowski

1

Myszków

4

2

Koziegłowy

2

3

Niegowa

2

4

Poraj

2

5

Żarki

2

miasto na prawach powiatu

1

Częstochowa

8

7. Szczegółowe zasady powoływania, odwoływania oraz zakres zadań urzędnika wyborczego reguluje rozdział 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz. 15 z późn. zm.).

„W związku z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.”