Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 115755

III sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 04 lutego 2019 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy III sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy Przyrów
  z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały n IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
 12. Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przyrów za rok 2018.
 13. Przyjęcie informacji o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Przyrów za rok 2018.
 14. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę
  w związku z realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 17. Komunikaty i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.