Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 106076

II Sesja Rady Gminy Przyrów

Dnia 29 grudnia br. odbyła się II Sesja Rady Gminy Przyrów. W sesji – poza Radnymi –  uczestniczyli zaproszeni goście: Radny Rady Powiatu Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie oraz sołtysi z terenu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy – w imieniu własnym oraz Radnych – podziękowała Pani Teresie Terlickiej, w związku z jej przejściem na emeryturę, za wieloletnią – ponad 40-letnią – pracę i kierowanie Gminną Biblioteką Publiczną w Przyrowie.

W trakcie dalszej części obrad uchwalony został budżet gminy na 2019 rok, oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2027. Obydwie uchwały podjęte zostały przez Radnych jednomyślnie.

Następnie podjęte zostały uchwały w sprawie:

  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  • ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów
  • uchwalenia dotacji przedmiotowej
  • zmiany Uchwały Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów
  • ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
  • utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” na terenie Gminy Przyrów oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +”

Radni opracowali także Plany Pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy.

Radni podjęli również decyzję o lokalizacji pomnika Kazimierza Wielkiego, który stanie na płycie Placu Kazimierza Wielkiego w Przyrowie.

Po zakończeniu obrad sesji Radni udali się na otwarcie Klubu „SENIOR+”, który ma swoją siedzibę w Przyrowie.

Link: Relacja z II Sesji Rady Gminy Przyrów

Link: Fotorelacja z uroczystego otwarcia Klubu "SENIOR+"