Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 106077

"Dobry start" dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie informuje, iż rząd ustanowił program „Dobry start” na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
ŚWIADCZENIE DOBRY START przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia  przez dziecko 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie dobry start będą przyjmowane:                                            

  • od 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną;
  • od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, pok. nr 8 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30; wtorek 7.30-17.00; piątek 7.30-14.00.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, tj. wrzesień, październik, listopad, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole;
  • na dzieci lub osoby uczące się umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,  jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.