Gmina Przyrów

INFORMACJA w sprawie stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjalne w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 256, poz. 2572).

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:

 • są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia),
 • są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także w stopniu głębokim, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki),
 • są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia),
 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Przyrów,
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 514  zł netto (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12. 03. 2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przyrów.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia):

 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do GOPS w Przyrowie,
 2. zaświadczenia o dochodach tj.
  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy,
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
  • odcinek renty/emerytury lub decyzja o ich przyznaniu,
  • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych  dochodów netto  wszystkich pełnoletnich członków rodziny  z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.

Refundacja na podstawie imiennych dowodów zakupu.

Przy rozliczaniu kwoty przyznanego stypendium na podstawie przedłożonych rachunków będą akceptowane rachunki (faktury, rachunki uproszczone,  zaświadczenia ze szkół o poniesieniu wydatków związanych z pobieraniem nauki) wystawione od dnia 01 LIPCA 2017 r. Paragon nie jest dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki. Rachunki powinny być wystawione imiennie na rodzica  lub ucznia  wymienionego w decyzji.

Wnioski stypendialne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przyrów można pobrać w GOPS w Przyrowie , pokój nr 11. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie  do 15 września 2017 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w Art. 90b ust. 3 pkt 1 – do dnia 15 października 2017 roku w GOPS w Przyrowie w godzinach pracy ośrodka.